top of page

Pro Markkinatalous ry:lle 30.1.2023 osoittamani tukihakemus

Vastaukseni hakemuksen esittämiin kysymyksiin

Perustiedot

Sukunimi
Vihervaara

Etunimi
Tommi

Sähköposti
tommi.vihervaara@gmail.com


Puhelinnumero
0405181090


Linkit nettisivuille ja someen, kuten LinkedIn, Twitter, Facebook yms. (jos on)
https://www.tommivihervaara.fi/
ttps://twitter.com/greenydangerous
https://www.linkedin.com/in/tommivihervaara/


Puolue, jonka ehdokkaana hakija on
Liberaalipuolue — vapaus valita r.p.


Vaalipiiri
07 Pirkanmaan


Ehdokkuus on
Vahvistettu


Tlinumero
FI9154720420157248


Tilin omistajan nimi
Hanna-Leena Vihervaara


Tili on
Tukiyhdistyksen tms. tili


Oletko itse toiminut yrittäjänä tai onko joku lähipiirissäsi (esim. kumppani, lapsi, sisarus tai vanhempi)
toiminut tai toimii yrittäjänä?

Kyllä


Missä sellaisissa tehtävissä olet toiminut, jotka tukevat markkinatalouden edellytyksiä (esim.
elinkeinoelämän järjestöt, yritykset tai elinkeinopolitiikkaan liittyvät kunnalliset luottamustoimet)?

varapuheenjohtaja, Pirkanmaan Kokoomus ry. 1/2011 – 12/2011 puheenjohtaja, Kokoomuksen Nuorten Tampereen Aluejärjestö
1/2011 – 12/2011

Oletko ollut aikaisemmin ehdolla eduskuntavaaleissa?
Ei

1.Miten haluat edistää vastuullista markkinataloutta ja Suomen kilpailukykyä sekä parantaa yrittäjien asemaa? Mainitse vastauksessa myös konkreettisia esimerkkejä.

Valtion tulee lainsäädännöllä luoda suotuisat olosuhteet yrittämiselle ja työn tekemiselle. Yrittämiseen liittyvän byrokratian tulee olla mahdollisimman yksinkertaista.

Edistäisin Suomen työmarkkinoilla työehtosopimusten yleissitovuudesta luopumista sekä paikallisen sopimisen voimakasta lisäämistä.


Koronapandemian ja sähkökriisin ajalta meillä on lukuisa hienoja esimerkkejä siitä, kuinka yksittäisillä työpaikoilla yhdessä sopimalla ja yhteen hiileen puhaltamalla saavutetaan yksittäisen yrityksen kannalta parhaat päätökset, ei Hakaniemessä keskitetysti. Lähtökohtaisesti työmarkkinoiden sääntelystä päättäminen kuuluu vaaleilla valitulle eduskunnalle - ei työmarkkinajärjestöille. 


Keskeisin konkreettinen keino valtiobyrokratian karsimiseksi ja valtion ydintehtävien rahoituksen turvaamiseksi on kuitenkin valtion toissijaisten tehtävien karsiminen. Edustamani Liberaalipuolueen #LeikattavaaLöytyy-vaihtoehtobudjetti ottaa tähän konkreettisesti kantaa löytäen valtion budjetista n. 9.1 miljardin euron suuruiset leikkauskohteet. Myös verotuksen painopisteen siirtäminen työn verotuksesta haittaverotukseen kuuluisi keinovalikoimaani.


Henkilökohtaisesti haluaisin myös mahdollistaa eurooppalaisemman alkoholilainsäädännön Suomeen, ja tätä kautta parantaa suomalaisten pienpanimoiden hankalaa asemaa jo tälläkin hetkellä yli valtiorajojen käytävässä kilpailussa. Koen tärkeänä, kotimaiset pienpanimot voisivat markkinoida tuotteitaan verkossa ja myydä verkkokaupassa Suomessa valmistettuja tuotteitaan suomalaisille.

2. Miten tukisit veroratkaisuin kasvua ja yritysten kilpailukykyä (esimerkiksi veropohja, yksityishenkilöiden verotus ja/tai yritysverotus)?

Suomen veroaste on jo valmiiksi maailman kovimpia, mutta tästäkään huolimatta verorahat eivät tunnu riittävän julkisten ydinpalveluiden ylläpitoon. Veronkorotusten sijaan ratkaisu on leikata valtion toiminnoista toissijaiset kokonaan pois ja keskittyä ydintoimintoihin kuten sote-palveluihin ja koulutukseen. Leikkurissa keskeinen kohde ovat vapaata kilpailua vääristävät yritystuet.

Siirtäisin verotuksen painopistettä tulojen verotuksesta ensisijaisesti muille aiheutettujen haittojen ja kulutuksen verottamiseen. Lisäksi yhtenäistäisin ALV:n alennetut kannat samaan veroprosenttiin, jotta haitallisempaa työn verotusta voidaan laskea. Uskon, että pitkällä aikavälillä valtion budjetin toissijaisista toimista luopuminen mahdollistaisi myös alemman yhteisöverotuksen tason. Lyhyen aikavälin konkreettisena keinona yhteisöverotuksen suhteen olisi siirtyä kohti "Viron mallia", jossa yrityksen tulosta ei veroteta, ellei sitä nosteta yrityksestä pois. Tärkeintä on pitää Suomen yhteisövero kansainvälisesti kilpailukykyisenä.

Yksityishenkilöiden verotuksessa kannattaisin perintöverosta luopumista sekä muuttaisin osakesäästötilin sääntelyä siten, että enimmäissijoitusmäärää ei olisi tai se olisi nykyistä 50 000 euron ylärajaa tuntuvasti korkeampi.

Lisäksi Suomen olutvero on EU:n korkein ja näkisinkin, että sen verotasoa tulisi tarkastella muihin EU-maihin nähden. Veron laskemisella ja nykyistä holhoavaa alkoholilainsäädäntöä vapauttamalla uskon, että näillä toimenpiteillä olisi myös pitkällä aikavälillä positiivinen vaikutus alan työllistämispotentiaaliin.

3. Millaisena näet yksityisten palveluntuottajien roolin julkisten palvelujen tuottajina? Millaisia mahdollisuuksia näet markkinataloudella hyvinvointialueiden toiminnan edistäjänä?

Näen yksityisten palveluntuottajilla olevan keskeinen rooli osana kokonaisuutta, kun väestömme vanhenee ja mm. julkisen terveydenhuollon toimintakyky on jo nyt koetuksella. Terveydenhuollon järjestämisen päämäärä tai itseisarvo ei ole se, onko toiminta järjestetty täysin julkisena palveluna, julkisomisteisen yhtiön tai yksityisen yhtiön kautta. Edesauttaisin nykyisessä julkisessa toimessa toimintolaskentaperiaatetta ja pyrkisin määrittämään jokaiselle tuotetulle palvelulle omakustannehinnan, ja tämän perusteella miettimään vaihtoehtoa, jossa itse palvelu tuotettaisiinkin yksityisellä sektorilla ja julkisyhteisö vain subventoisi sopivan erotuksen summasta.

Julkisten palveluiden digitalisoitumiskehitystä on myös seurattava ja tuettava. Yksityisellä puolella on jo omaksuttu etävastaanotot osana normaalia toimintaa ja tätä kehitystä pitäisi edesauttaa myös julkisella puolella. Sen sijaan, että julkinen puoli kehittäisi ja investoisi omiin digitaalisiin alustoihinsa, tutkisin mahdollisuudet hyödyntää jo markkinoilla olevia, yksityisen puolen hyödyntämiä, hyväksi ja toimiviksi havaittuja ratkaisuja. Apotin kaltaiset, lääkäreiden ja hoitajien työtä hidastavat, ja arvoa tuhoavat ATK-hankinnat tulisi pyrkiä kaikin keinoin välttämään.

4. Miten edistäisit yritysten tarvitsemien osaajien ja työntekijöiden saatavuutta sekä työllisyysasteen vahvistamista?

Ensisijainen keinoni on työn vastaanottamisen esteiden ja palkkauksen kannustinloukkujen purkaminen. Työn verotusta pitää alentaa ja verotuksen progressiota lieventää. Ne ovat pahimmat haittatekijät työllisyysasteen vahvistamisen tiellä. Suomen ansiotulojen progressio on tällä hetkellä tutkitusti kireää keskituloisilta alkaen.  Verrattuna muihin pohjoismaihin, Suomi tuntuisi rahoittavan työllisyyskehitystä lisävelalla, kun muissa pohjoismaissa keinot ovat työmarkkinalähtöisempiä.

Edesauttaisin Suomessa myös sosiaaliturvan uudistusta perustulon suuntaan. Tämä poistaisi tehokkaasti kannustinloukkuja mm. työntekijän näkökulmasta työn vastaanottamisen houkuttelevuutta lisäämällä.

Eri toimialojen välisiä palkkaratkaisuja ratkaisevasti häiritsevät palkkakartellit tulisi myös purkaa ja työehdoista sopimista tulisi vapauttaa ja ohjata enemmän paikallisen sopimisen suuntaan.

Työperäistä maahanmuuttoa tulisi edistää ja sitä hidastavia tekijöitä esimerkiksi tarveharkinnasta tulisi päästä eroon pikaisesti. Olen myös innolla seurannut Peter Vesterbackan toimia ja edesottamuksia koulutusperäisen maahanmuuton puolesta puhumisessa. Näkisin, että tarvitsemme lisää valmiuksia ja resursseja myös tälle puolelle jo koulutuksen toisesta asteesta alkaen.

5. Millainen rooli Suomella tulisi olla osana Euroopan Unionia? Miten Suomen tulisi asemoitua toisaalta EU:n sisämarkkinoiden ja toisaalta suomalaisten yritysten kansallisen edun ajamisessa?

Suomen paikka on kaikissa niissä länsimaisen arvonyhteisön yhteisissä päättävissä elimissä, joihin meidän on mahdollista liittyä. Euroopan Unioni on näistä edellä mainituista ehkä kaikkein keskeisin.

Mielestäni Suomen tulisi vapaakaupan osalta integroitua paremmin EU:n kanssa. Tällä hetkellä kaupankäynti useilla tuotteilla, kuten autoilla ja alkoholilla, ei ole samalla tasolla muiden EU-maiden kanssa.

Käytännön politiikan tekemisen tasolla näkisin Suomella olevan kuitenkin parannettavan varaa omassa kyvykkyydessään EU-tasolla "pelin politiikassa". Suomen on sanottu tähän asti edustavan ns. "kiltin oppilaan linjaa".  Peräänkuuluttaisinkin Suomelle ja sen edustajille Euroopan parlamentissa hieman hanakampaa omien kantojen puolustamista asioissa, jotka me Suomessa tunnemme takuulla paremmin kuin kukaan muu EU-jäsenvaltio. En kuitenkaan näe hedelmällisenä sitä, että Suomi ajaisi erityisesti kansallisen edun nimissä vain suomalaisten yritysten etua. Suomen tulisikin edesauttaa vapaan markkinatalouden toimivuutta ja tätä kautta saavuttaa kuluttajien ja EU:n väestön kannalta paras lopputulos.


EU:n sisämarkkinoiden perusvapaudet rakentuvat ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaaseen liikkuvuuteen. Haluaisin oman työhistoriani ja ammattitaitoni puolesta mahdollistaa vapaan liikkuvuuden edellytykset myös aineettomalle pääomalle, datalle. Edistäisin siis toimivan datatalouden peruskyvykkyyksien kuntoon laittamista Suomessa ja Suomen aktiivista roolia osana EU:n päätöksentekoa tähän asiaan liittyen.

6. Millä konkreettisilla keinoilla suomalaisten yritysten kilpailuetua voitaisiin edistää Suomen siirtyessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja etsiessä ratkaisua ekologiseen kriisiin?

Näkisin tärkeimpien keinojen liittyvän nimenomaisesti markkinaehtoisten tapojen edesauttamiseen hiilineutraalin yhteiskunnan tavoittelussa. Kaikkien yritysten ja toimialojen taustalla keskeinen merkitys on energiantuotannolla ja siihen liittyen harjoitetulla energiapolitiikalla. Sen tulisi varmistaa, että suomalaisilla yrityksillä on käytettävissään riittävä määrä uusiutuvaa ja hiilidioksidipäästötöntä energiaa.

Näkisinkin, että tässä tulisi panostaa erityisesti lainsäädäntöön, joka vastaisi ydinteknologian kehitykseen nykyistä lakia paremmin. Uudentyyppisten reaktoreiden ja konseptien kokeileminen tulisi mahdollistaa. Kaikille valtion määrittelemät kriteerit täyttäville toimijoille tulisi myöntää toimilupa, myös ydinvoimalan rakentamiseksi. Ydinreaktoreiden lupaprosessista on tehtävä nykyistä nopeampi ja kevyempi, jotta myös pienreaktoreiden käyttöönotosta tulisi käytännössä mahdollista. Näen myös tuulivoiman jo tapahtuneen markkinaehtoisen kehityksen lupaavana. Edellä mainitun kehityksen myötä uskon, että Suomi tulee olemaan entistäkin houkuttelevampi sijaintikohde, kun kansainväliset sijoittajat miettivät parasta kohdetta tuleville investoinneilleen.

Pro Markkinatalous kysymykset ja vastaukset: List
bottom of page